PHP Classes

File: vault/lang/lang.pl.yaml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  CIDRAM  >  vault/lang/lang.pl.yaml  >  Download  
File: vault/lang/lang.pl.yaml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CIDRAM
Check if an IP address is a bad source of traffic
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 4,447 bytes
 

Contents

Class file image Download
##\
# This file is a part of the CIDRAM package.
# Homepage: https://cidram.github.io/
#
# CIDRAM COPYRIGHT 2016 and beyond by Caleb Mazalevskis (Maikuolan).
#
# License: GNU/GPLv2
# @see LICENSE.txt
#
# This file: Polish language data (last modified: 2019.09.01).
##/

# Language settings.
Local Name: "Polski"
Text Direction: "ltr"
IntegerRule: "int3Type5"
FractionRule: "int1"

Error_MissingRequire: "Brak wymaganych plików! Nie mo?na kontynuowa?!"
Error_WriteCache: "Nie mo?na zapisa? w pami?ci podr?cznej! Prosz? sprawd? swoje uprawnienia do plików CHMOD!"
MoreInfo: "Po wi?cej informacji:"
PrivacyPolicy: "Polityka Prywatno?ci"
ReasonMessage_BadIP: "Twój dost?p do tej strony zosta? odrzucony, poniewa? próbowa?e? uzyska? dost?p do tej strony przy u?yciu niepoprawnego adresu IP."
ReasonMessage_Banned: "Twój dost?p do tej strony zosta? odrzucony z powodu wcze?niejszego z?ego zachowania z twojego adresu IP."
ReasonMessage_Bogon: "Twój dost?p do tej strony zosta? odrzucony, poniewa? twój adres IP jest rozpoznawany jako adres pozorny, a ??czenie si? z t? witryn? z bogonami nie jest dozwolone przez w?a?ciciela witryny."
ReasonMessage_Cloud: "Twój dost?p do tej strony zosta? odrzucony, poniewa? twój adres IP jest rozpoznawany jako nale??cy do us?ugi w chmurze, a ??czenie si? z t? witryn? z us?ug w chmurze nie jest dozwolone przez w?a?ciciela witryny."
ReasonMessage_Generic: "Twój dost?p do tej strony zosta? odrzucony, poniewa? twój adres IP nale?y do sieci wymienionej na czarnej li?cie u?ywanej przez t? witryn?."
ReasonMessage_Legal: "Twój dost?p do tej strony zosta? odrzucony z powodu zobowi?za? prawnych."
ReasonMessage_Malware: "Twój dost?p do tej strony zosta? odrzucony z powodu obaw o z?o?liwe oprogramowanie zwi?zane z twoim adresem IP."
ReasonMessage_Proxy: "Twój dost?p do tej strony zosta? odrzucony, poniewa? twój adres IP jest rozpoznawany jako nale??cy do us?ugi proxy lub VPN, a ??czenie si? z t? witryn? z us?ug proxy lub VPN nie jest dozwolone przez w?a?ciciela witryny."
ReasonMessage_Spam: "Twój dost?p do tej strony zosta? odrzucony, poniewa? twój adres IP nale?y do sieci uwa?anej za wysoce ryzykown? dla spamu."
Short_BadIP: "Nieprawid?owy adres IP"
Short_Banned: "Zakazany"
Short_Bogon: "Bogon IP"
Short_Cloud: "Us?uga w chmurze"
Short_Generic: "Rodzajowy"
Short_Legal: "Prawna"
Short_Malware: "Z?o?liwe oprogramowanie"
Short_Proxy: "Proxy"
Short_RL: "Stawka ograniczona"
Short_Spam: "Ryzyko spamu"
Support_Email: "Je?li uwa?asz, ?e to pomy?ka, lub w celu uzyskania pomocy, {ClickHereLink}, aby wys?a? e-mail z pro?b? o wsparcie do webmastera tej witryny (prosz? nie zmienia? preambu?y ani tematu wiadomo?ci e-mail)."
Support_Email_2: "Je?li uwa?asz, ?e to pomy?ka, wy?lij wiadomo?? e-mail na {EmailAddr}, aby uzyska? pomoc."
click_here: "kliknij tutaj"
denied: "Dost?p Zabroniony!"
fake_ua: "Podróbka {ua}"
field_datetime: "Data/Godzina: "
field_hostname: "Nazwa hosta: "
field_id: "ID: "
field_ipaddr: "Adres IP: "
field_ipaddr_resolved: "Adres IP (Rozwi?zany): "
field_query: "Pytanie: "
field_rURI: "Zrekonstruowany URI: "
field_reCAPTCHA_state: "Stan reCAPTCHA: "
field_referrer: "Odsy?aj?ca: "
field_scriptversion: "Wersja Skryptu: "
field_sigcount: "Liczba Sygnaturów: "
field_sigref: "Referencje Sygnaturów: "
field_ua: "Agent U?ytkownika: "
field_whyreason: "Dlaczego zablokowano: "
generated_by: "Wygenerowane przez"
preamble: "-- Koniec preambu?y. Dodaj swoje pytania lub komentarze po tym wierszu. --"
recaptcha_cookie_warning: "Uwaga: CIDRAM wykorzystuje plik cookie do zapami?tywania, kiedy u?ytkownicy wype?niaj? CAPTCHA. Wype?niaj?c CAPTCHA, wyra?asz zgod? na utworzenie i przechowywanie plików cookie przez przegl?dark?."
recaptcha_disabled: "Wy??czone."
recaptcha_enabled: "W??czone."
recaptcha_failed: "Niepowodzenie!"
recaptcha_message: "Aby odzyska? dost?p do tej strony, prosz? wype?nij CAPTCHA dostarczony poni?ej i naci?nij przycisk wysy?ania."
recaptcha_message_invisible: "W przypadku wi?kszo?ci u?ytkowników strona powinna od?wie?y? i przywróci? normalny dost?p. W niektórych przypadkach mo?e by? konieczne uko?czenie wyzwania CAPTCHA."
recaptcha_passed: "Min??!"
recaptcha_submit: "Wysy?ania"
request_removal: "(Je?li uwa?asz, ?e to pomy?ka, <a href="%s">kliknij tutaj</a>, aby poprosi? o usuni?cie)."
For more information send a message to info at phpclasses dot org.