PHP Classes

File: vault/lang/lang.lv.yaml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  CIDRAM  >  vault/lang/lang.lv.yaml  >  Download  
File: vault/lang/lang.lv.yaml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CIDRAM
Check if an IP address is a bad source of traffic
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 4,303 bytes
 

Contents

Class file image Download
##\
# This file is a part of the CIDRAM package.
# Homepage: https://cidram.github.io/
#
# CIDRAM COPYRIGHT 2016 and beyond by Caleb Mazalevskis (Maikuolan).
#
# License: GNU/GPLv2
# @see LICENSE.txt
#
# This file: Latvian language data (last modified: 2019.09.01).
##/

# Language settings.
Local Name: "Latvie?u"
Text Direction: "ltr"
IntegerRule: "int3Type1"
FractionRule: "int1"

Error_MissingRequire: "Tr?kst nepiecie?amo failu! Nevar turpin?t!"
Error_WriteCache: "Nevar ierakst?t ke?atmi??! L?dzu, p?rbaudiet savas CHMOD faila at?aujas!"
MoreInfo: "Lai ieg?tu vair?k inform?cijas:"
PrivacyPolicy: "Priv?tuma Politika"
ReasonMessage_BadIP: "J?su piek?uve ?ai lapai tika liegta, jo j?s m??in?j?t piek??t ?ai lapai izmantojot neder?gu IP adresi."
ReasonMessage_Banned: "J?su piek?uve ?ai lapai tika liegta, iepriek??j?s slikt?s iztur??an?s no j?su IP adreses d??."
ReasonMessage_Bogon: "J?su piek?uve ?ai lapai tika liegta, jo j?su IP adrese tiek atz?ta par bogona adrese, un vietnes ?pa?nieks neat?auj savienojumu no bogoniem ar ?o vietni."
ReasonMessage_Cloud: "J?su piek?uve ?ai lapai tika liegta, jo j?su IP adrese tiek atz?ta par pieder?gu m?ko?a pakalpojumam, un vietnes ?pa?nieks neat?auj savienojumu izmantojot m?ko?a pakalpojumus ar ?o vietni."
ReasonMessage_Generic: "J?su piek?uve ?ai lapai tika liegta, jo j?su IP adrese pieder t?klam kas nor?d?ts melnaj? sarakst? kuru izmanto ?? vietne."
ReasonMessage_Legal: "J?su piek?uve ?ai lapai tika liegta, juridisku saist?bu d??."
ReasonMessage_Malware: "J?su piek?uve ?ai lapai tika liegta, ba?u par ?aunpr?t?gu programmat?ru kas attiecas uz j?su IP adresi d??."
ReasonMessage_Proxy: "J?su piek?uve ?ai lapai tika liegta, jo j?su IP adrese tiek atz?ta par starpniekservera pakalpojuma vai VPN pieder?bu, un vietnes ?pa?nieks neat?auj savienojumu izmantojot starpniekservera vai VPN ar ?o vietni."
ReasonMessage_Spam: "J?su piek?uve ?ai lapai tika liegta, jo j?su IP adrese pieder t?klam kuru uzskata par paaugstin?tu surog?tpasta risku."
Short_BadIP: "Neder?gs IP"
Short_Banned: "Aizliegts"
Short_Bogon: "Bogon IP"
Short_Cloud: "M?konis pakalpojums"
Short_Generic: "Visp?r?js"
Short_Legal: "Juridisks"
Short_Malware: "?aunpr?t?ga programmat?ra"
Short_Proxy: "Starpniekserveris"
Short_RL: "Likme ierobe?ota"
Short_Spam: "Surog?tpasta risks"
Support_Email: "Ja uzskat?t, ka t? ir k??da, vai mekl?jiet pal?dz?bu, {ClickHereLink}, lai nos?t?tu e-pasta atbalsta bi?eti ??s vietnes t?mek?a p?rzinim (l?dzu, nemainiet e-pasta preambulu vai t?mas rindu)."
Support_Email_2: "Ja uzskat?t, ka t? ir k??da, nos?tiet e-pastu {EmailAddr}, lai mekl?tu pal?dz?bu."
click_here: "noklik??iniet ?eit"
denied: "Pieeja Noliegta!"
fake_ua: "Viltus {ua}"
field_datetime: "Datums/Laiks: "
field_hostname: "Resursdatora nosaukums: "
field_id: "ID: "
field_ipaddr: "IP adrese: "
field_ipaddr_resolved: "IP adrese (atrisin?ts): "
field_query: "Vaic?jums: "
field_rURI: "Rekonstru?tais URI: "
field_reCAPTCHA_state: "reCAPTCHA ?tats: "
field_referrer: "Novirz?t?js: "
field_scriptversion: "Skripta versija: "
field_sigcount: "Parakstu skaits: "
field_sigref: "Parakstu atsauce: "
field_ua: "Lietot?ja a?ents: "
field_whyreason: "K?p?c blo??ts: "
generated_by: "?ener?jis"
preamble: "-- Preambulas beigas. Pievienojiet savus jaut?jumus vai koment?rus aiz ??s rindi?as. --"
recaptcha_cookie_warning: "Piez?me: CIDRAM izmanto s?kfailu, lai atcer?tos, kad lietot?ji aizpilda CAPTCHA. Pabeidzot CAPTCHA, j?s dodat piekri?anu s?kdatnes izveido?anai un glab??anai j?su p?rl?kprogramm?."
recaptcha_disabled: "Deaktiviz?ts."
recaptcha_enabled: "Aktiviz?ts."
recaptcha_failed: "Neizdev?s!"
recaptcha_message: "Lai atg?tu piek?uvi ?ai lapai, l?dzu, aizpildiet zem?k pievienoto CAPTCHA un nospiediet pogu Iesniegt."
recaptcha_message_invisible: "Liel?kajai da?ai lietot?ju lapa ir j?atsvaidzina un j?atjauno norm?la piek?uve. Da?os gad?jumos jums var b?t nepiecie?ams aizpild?t CAPTCHA izaicin?jumu."
recaptcha_passed: "Pan?kumi!"
recaptcha_submit: "Iesniegt"
request_removal: "(Ja uzskat?t, ka t? ir k??da, <a href="%s">noklik??iniet ?eit</a>, lai piepras?tu no?em?anu)."
For more information send a message to info at phpclasses dot org.