PHP Classes

File: vault/lang/lang.vi.yaml

Recommend this page to a friend!
  Classes of Caleb  >  CIDRAM  >  vault/lang/lang.vi.yaml  >  Download  
File: vault/lang/lang.vi.yaml
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: CIDRAM
Check if an IP address is a bad source of traffic
Author: By
Last change: Update of vault/lang/lang.vi.yaml
Date: 2 years ago
Size: 5,207 bytes
 

Contents

Class file image Download
##\
# This file is a part of the CIDRAM package.
# Homepage: https://cidram.github.io/
#
# CIDRAM COPYRIGHT 2016 and beyond by Caleb Mazalevskis (Maikuolan).
#
# License: GNU/GPLv2
# @see LICENSE.txt
#
# This file: Vietnamese language data (last modified: 2019.07.25).
##/

# Language settings.
Local Name: "Ti?ng Vi?t"
Text Direction: "ltr"
IntegerRule: "int1"
FractionRule: "int1"

Error_MissingRequire: "Các t?p tin c?n thi?t b? thi?u! Không th? ti?p t?c!"
Error_WriteCache: "Không th? ghi vào cache! Xin ki?m tra quy?n t?p tin CHMOD c?a b?n!"
MoreInfo: "?? bi?t thêm thông tin:"
PrivacyPolicy: "Chính sách b?o m?t"
ReasonMessage_BadIP: "Truy c?p c?a b?n vào trang này ?ă b? t? ch?i b?i v́ b?n ?ă c? g?ng truy c?p trang này s? d?ng m?t ??a ch? IP không h??p lê?."
ReasonMessage_Banned: "Truy c?p c?a b?n vào trang này ?ă b? t? ch?i do hành vi x?u tr??c ?ó t? ??a ch? IP c?a b?n."
ReasonMessage_Bogon: "Truy c?p c?a b?n vào trang này ?ă b? t? ch?i b?i v́ ??a ch? IP c?a b?n ???c công nh?n nh? m?t ??a ch? bogon, và k?t n?i t? bogon ??n trang web này không ???c phép b?i ch? s? h?u trang web."
ReasonMessage_Cloud: "Truy c?p c?a b?n vào trang này ?ă b? t? ch?i b?i v́ ??a ch? IP c?a b?n ???c công nh?n nh? thu?c v? m?t d?ch v? ?i?n toán ?ám mây, và k?t n?i ??n trang web này t? d?ch v? ?i?n toán ?ám mây không ???c phép b?i ch? s? h?u trang web."
ReasonMessage_Generic: "Truy c?p c?a b?n vào trang này ?ă b? t? ch?i b?i v́ ??a ch? IP c?a b?n ???c công nh?n nh? thu?c v? m?t m?ng l??i ???c li?t kê vào danh sách ?en ???c s? d?ng b?i trang web này."
ReasonMessage_Legal: "Truy c?p c?a b?n vào trang này ?ă b? t? ch?i do các ngh?a v? h?p pháp."
ReasonMessage_Malware: "Truy c?p c?a b?n vào trang này ?ă b? t? ch?i do các m?i lo ng?i v? ph?n m?m ??c h?i liên quan ??n ??a ch? IP c?a b?n."
ReasonMessage_Proxy: "Truy c?p c?a b?n vào trang này ?ă b? t? ch?i b?i v́ ??a ch? IP c?a b?n ???c công nh?n nh? thu?c v? m?t d?ch v? proxy, và k?t n?i ??n trang web này t? d?ch v? proxy không ???c phép b?i ch? s? h?u trang web."
ReasonMessage_Spam: "Truy c?p c?a b?n vào trang này ?ă b? t? ch?i b?i v́ ??a ch? IP c?a b?n thu?c v? m?t m?ng l??i coi có nguy c? cao ??i v?i th? rác."
Short_BadIP: "IP không h?p l?"
Short_Banned: "B? c?m"
Short_Bogon: "IP bogon"
Short_Cloud: "D?ch v? ?i?n toán ?ám mây"
Short_Generic: "Ch?ng lo?i"
Short_Legal: "Ngh?a v? h?p pháp"
Short_Malware: "Ph?n m?m ??c h?i"
Short_Proxy: "Proxy"
Short_RL: "Gi?i h?n t?c ??"
Short_Spam: "Nguy c? rác"
Support_Email: "N?u b?n tin ch?c ?ây là l?i, ho?c ?? t́m s? giúp ??, {ClickHereLink} ?? g?i m?t vé h? tr? email cho webmaster c?a trang web này (xin không thay ??i l?i nói ??u ho?c ḍng tiêu ?? c?a email)."
Support_Email_2: "N?u b?n tin ch?c ?ây là l?i, g?i email ??n {EmailAddr} ?? t́m ki?m s? tr? giúp."
click_here: "nh?p vào ?ây"
denied: "Truy c?p ?ă b? t? ch?i!"
fake_ua: "{ua} gi? m?o"
field_datetime: "Ngày/Th?i gian: "
field_hostname: "Tên máy ch?: "
field_id: "ID: "
field_ipaddr: "??a ch? IP: "
field_ipaddr_resolved: "??a ch? IP (gi?i quy?t): "
field_query: "Truy v?n: "
field_rURI: "URI ???c xây d?ng l?i: "
field_reCAPTCHA_state: "T́nh tr?ng reCAPTCHA: "
field_referrer: "Trang gi?i thi?u: "
field_scriptversion: "Phiên b?n k?ch b?n: "
field_sigcount: "S? l??ng ch? kư: "
field_sigref: "Tham kh?o cho ch? kư: "
field_ua: "??i lư ng??i dùng: "
field_whyreason: "T?i sao b? ch?n: "
generated_by: "T?o ra b?i"
preamble: "-- K?t thúc c?a l?i nói ??u. Thêm câu h?i ho?c ư ki?n c?a b?n sau khi ḍng này. --"
recaptcha_cookie_warning: "L?u ư: CIDRAM s? d?ng cookie ?? nh? khi ng??i dùng hoàn t?t CAPTCHA. B?ng cách hoàn thành CAPTCHA, b?n ch?p thu?n cho m?t cookie ???c t?o ra và l?u tr? b?i tŕnh duy?t c?a b?n."
recaptcha_disabled: "T?t."
recaptcha_enabled: "Trên."
recaptcha_failed: "Th?t b?i!"
recaptcha_message: "?? l?y l?i truy c?p trang này, xin ?i?n CAPTCHA ???c cung c?p d??i ?ây và nh?n nút g?i."
recaptcha_message_invisible: "??i v?i h?u h?t ng??i dùng, trang s? làm m?i và khôi ph?c quy?n truy c?p thông th??ng. Trong m?t s? tr??ng h?p, b?n có th? ???c yêu c?u ?? hoàn thành m?t thách th?c CAPTCHA."
recaptcha_passed: "Thành công!"
recaptcha_submit: "G?i"
request_removal: "(N?u b?n tin r?ng ?ây là m?t l?i, <a href="%s">b?m vào ?ây</a> ?? yêu c?u xóa)."
For more information send a message to info at phpclasses dot org.